تومان300.000 قیمت

 

 

 

 

با استفاده از این کیت می توان مقدار آمونیاک آب را با استفاده از محلول شیمیایی به روش آزمون رنگ سنجی تشخیص داد
با این کیت می توان در حدود 100 بار این آزمایش را تکرار کرد