قیمت 60.000 تومان

 

 

 

 

این قطعه بر روی پمپ آب دستگاه تصفیه آب نصب می شود و وظیفه آن تولید فشار آب و عبور دادن آن از فیلتر ها می باشد.این نوع پمپها به صورت ضربه ای هستند