خاکهاي حاصلخیز داراي مقادیري نیترات است. نیترات یک ماده مهم براي غذاي گیاهان محسوب می شود ولی ازنظر سلامت جامعه یک ماده مشخصه آلوده کننده است. نیترات و فسفات مواد مغذي مهمی براي رشد جلبکها بوده و در نتیجه یکی از مسببهاي اصلی تولید بو و در مواردي رنگ در دریاچه هاي پشت سدها هستند . ممکن است نیترات به مقدار زیادي در خاك و منابع آب وجود داشته باشد اما غلظت طبیعی آن در منابع آب زیرزمینی معمولاً کمتراز 10 میلیگرم در لیترمعادل 16 اکی والان گرم در لیتر می باشد . غلظت بیشترآن در منابع آب اغلب دلالت بر تخلیه مستقیم نیترات موجود در کودها و آلودگی ترکیبات آلی ،فاضلابها و پسابها داشته و در نتیجه نشان دهنده آلودگی آب می باشد مگر آنکه آزمایشهاي تکمیلی سالم بودن آب را تأیید کنند سازمان بهداشت جهانی( WHO) حداکثر مجاز غلظت نیترات در آب شرب را 50 میلی گرم در لیتر تعیین نموده است

هرچند در منابع آب آلوده شده ، غلظت نیترات تاصدها میلی گرم در لیتر گزارش شده و مصادیق آن مجدداً در این تحقیق نیز به اثبات رسیده و در جداول نتایج آزمایشهاي موجود درج شده است. اکنون یکی از معضلات مهم منابع آب شرب ، غلظت بیش از حد نیترات در آنهاست. براي کاهش ویا حذف نیترات از آب،روشهاي ساده و کم هزینه وجود ندارد. هرماده اي می تواند براي انسان غذا و یا سم باشد. تفاوت تنها در مقدار آن ماده است که تعیین کننده تأثیرش در بدن انسان می باشد . آمادگی و استعداد ارثی عامل مهمی در تأثیر منفی نیترات برروي افراد می باشد . مصرف آب چاههایی که داراي بیش از 45 میلیگرم در لیتر نیترات بوده اند ؛ مسمومیتهاي شدید و حتی کشنده اي در نوزادان بوجود آورده است . مصرف آب چاههایی که داراي بیش از 45 میلی گرم در لیتر نیترات بوده اند ؛ مسمومیتهاي شدید و حتی کشنده اي در نوزادان بوجود آورده است . غلظت نیترات در آب بالقوه براي شیرخواران و کودکان مضر می باشد

چون PH دستگاه گوارش شیرخواران و کودکان بیشتر از بزرگسالان است ،در نتیجه شرایط مساعد بوده و باکتريهاي احیاء کننده نیترات به نیتریت ، موجود در دستگاه گوارش تکثیر یافته و می توانند نیترات موجود در غذا و آب را به نیتریت تبدیل کنند . سپس نیتریت جذب جریان خون شده و هموگلوبین را به متهموگلوبین تبدیل می نماید . متهموگلوبین بالقوه سمی نیست اما موجب کاهش حمل اکسیژن توسط هموگلوبین به بافتها می شود و این امر اثرات زیان بخش و جدي به بار می آورد .

امکان تبدیل نیتریت به نیتروزآمین سرطانزا نیز وجود دارد . در مورد سمی بودن نیتریت تردیدي وجود ندارد اما هنوز حد بی ضرر آن مشخص نشده است

 

  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...