در زیر مقدار و حد مجاز مواد و املاح درون آب نشان داده شده است

عنوان پارامتر فرمول شیمیایی واحد حدمجاز

1800 μS EC هدایت الکتریکی


 6/5-8/5 - PH

Ntu 5 کدورت

باقی مانده خشکTDS1500mg/L

1/4-24 mg/L فلئور

400 mg/L کلرور

400 mg/L So4سولفات

3 mg/L NO2نیتریت

mg/L برحسب P فسفات

نیتراتNO350mg/l

250 mg/L Ca کلسیم

50 mg/L Mg منیزیم

200 mg/L Na سدیم

12 mg/L K پتاسیم

0/3 mg/L Fe آهن

0/5 mg/L Mn منگنز

1/5 mg/L NH3آمونیاک

در مواقعی که سولفات بیش از 250 میلی گرم بر لیتر باشد حدمجازMg   میلی گرم بر لیتر است

  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...