مشخصات:

قابلیت تصفیه ساده آب توسط فیلتر داخلی

قابلیت ذخیره آب تصفیه شده تا 10 لیتر

نصب و جایگزینی آسان و سریع فیلتر آب

عمر فیلتر داخلی مخزن تا یکسال بسته به میزان مصرف

حذف 30 درصد کلر و طعم و بوی آب آشامیدنی