قیمت 190.000 تومان

 

 

کیت کلر برای اندازه گیری مقدار کلر باقیمانده آب خام و تصفیه شده توصیه میشوند با استفاده از این کیت ها میزان کلر باقیمانده آزاد ترکیبی و کل به روش حجم سنجی اندازه گیری می شود با استفاده از کیت های کلر غلظت های زیاد باقیمانده کل اندازه گیری می شود.
با استفاده از این کیت می توان مقدارکلر آب را با استفاده ازمحلول شیمیایی به روش آزمون رنگ سنجی تشخیص داد.
با این کیت می توان در حدود 100 بار این آزمایش را تکرار کرد

  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...