قیمت 55.000 تومان

 

 

 

 

فیلتر های اول تا سوم دستگاه تصفیه آب در این قطعه قرار دارند و در دو نوع شفاف برای فیلتر اول و سفید برای فیلتر های دوم و سوم می باشد