قیمت 50.000 تومان

 

 

 

 

وظیفه این قطعه در دستگاه تصفیه آب نشان دادن میزان فشار تولیدی پمپ آب دستگاه می باشد.در مواقعی که دستگاه و پمپ خاموش است عقربه روی صفر و در مواقعی که روشن است عدد 90 تا 110 psi را نشان می دهد .خرابی این قطعه خللی در کارکرد دستگاه تصفیه آب به وجود نمی آورد .