قیمت 55.000 تومان

 

 

 

 

 

در دستگاه های تصفیه آب نیمه صنتعی به دلیل نداشتن مخزن و استفاده از مخزن باز.برای جلوگیری از کارکرد بیش از حد دستگاه تصفیه آب و سرریز آب از شناور های برقی استفاده می شود .

از این نوع شناور در پمپهای آب استخری و چاهی نیز استفاده می شود.