خاک داراي مقادیر زیادی نیترات است. نیترات یک ماده مهم غذايی برای گیاهان محسوب می شود ولی ازنظر بهداشتی یک ماده سمی برای انسان است. ممکن است نیترات به مقدار زیادي درخاك و منابع آب وجود داشته باشد اما غلظت طبیعی آن درمنابع آب زیرزمینی معمولاً کمتر از10 میلی گرم در لیتر می باشد. غلظت بیشتر آن درمنابع آب بستگی به مقدار نفوذ نیترات موجود درکودها و آلودگی ترکیبات آلی،فاضلابها و پسابها داشته ودرنتیجه نشان دهنده آلودگی آب می باشد. سازمان بهداشت جهانی( WHO) حداکثرمجازغلظت نیترات درآب شرب را 50 میلی گرم درلیتر تعیین نموده است

اکنون یکی ازمعضلات مهم منابع آب شرب، غلظت بیش ازحدنیترات درآنهاست. براي کاهش ویاحذف نیترات ازآب،روشهاي ساده وکم هزینه ای هم وجود دارد که البته با این حجم مصرف آب ممکن نیست. هرماده اي میتواند براي انسان غذاو یا سم باشد.تفاوت تنها درمقدارآن ماده است که تعیین کننده تأثیرش دربدن انسان می باشد. آمادگی واستعداد ارثی عامل مهمی درتأثیر منفی نیترات برروي افراد می باشد . مصرف آب چاههایی که نیترات آنها بیش از45 میلی گرم درلیتر بوده اند؛ مسمومیتهاي شدیدو حتی کشنده اي درنوزادان بوجود آورده است .. غلظت نیترات درآب براي شیرخواران وکودکان مضر می باشد.چون PH دستگاه گوارش شیرخواران وکودکان بیشتر از بزرگسالان است ،درنتیجه شرایط مساعد بوده وباکتريهاي احیاءکننده نیترات به نیتریت موجود در دستگاه گوارش تکثیر یافته ومی توانند نیترات موجود درغذا وآب رابه نیتریت تبدیل کنند. سپس نیتریت جذ ب جریان خون شده وهموگلوبین را به متهموگلوبین تبدیل می نماید. متهموگلوبین ماده ای سمی نیست اما موجب کاهش حمل اکسیژن توسط هموگلوبین به بافتها می شود واین امراثرات زیان بخش وجدي به بارمی آورد

.

لینک مطلب :   http://abresantehran.ir

  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...