تحقیقات جدید نشان داده که علاوه بر فیلتر ممبران دستگاه های تصفیه آب خانگی و صنعتی می توان از مواد و روشهای جدیدی علاوه بر این ها استفاده نمود. شاید شما در شرایطی باشید که امکان استفاده از دستگاه های تصفیه آب را نداشته باشید. باید راهی نیز علاوه بر دستگاه تصفیه آب وجود داشته باشد تا شما بتوانید احتیاج خود به آب را مرتفع نمایید

در زیر به دو روش برای حذف نیترات اشاره می کنیم :

1- حذف نيترات از آب آشاميدني با استفاده از خاكهاي رس طبيعي اصلاح شده

بالا بودن نيترات در منابع آبي باعث مشكلات بهداشتي و زيست محيطي متعددي مي گردد. هدف از انجام اين مطالعه، حذف نيترات از آب آشاميدني با استفاده از خاكهاي رس طبيعي اصلاح شده بود. خاك رس طبيعي (بنتونيت) به وسيله اسيد كلريدريك 2 نرمال و اسيد سولفوريك 2 نرمال و اسيد سولفوريك 4 نرمال اصلاح شد. ويژگي هاي بنتونيت با استفاده از دستگاه پراش اشعه ايكس و ميكروسكوپ الكتروني روبشي مورد بررسي قرار گرفت. فرايند جذب طي آزمايش هاي ناپيوسته با تاكيد بر اثرات پارامترهاي مختلفي مثل زمان تماس،pH، مقدار جاذب و غلظت نيترات مورد بررسي قرار گرفت. براي تفهيم بهتر فرايند جذب، ايزوترم هاي تعادلي نيز تعيين شد. نتايج آزمايش ها نشان داد كه حداكثر جذب سطحي نيترات براي بنتونيت اصلاح شده با اسيدسولفوريك 4 نرمال و در pH بهينه 4 و زمان تماس 60 دقيقه به دست آمده و همبستگي بالاتري با مدل هم دماي فروندليچ دارد. از نتايج اين مطالعه مي توان استنباط كرد كه بنتونيت اصلاح شده با اسيدسولفوريك 4 نرمال جاذبي مناسب و موثر براي حذف نيترات از آب آشاميدني است.

2- حذف نيترات از محلولهاي آبي با استفاده از جاذب نانو حفره سيليكايي MCM-41

نيترات يكي از آلاينده هاي خطرناك محيط هاي آبي است كه منجر به بروز مشكلات بهداشتي فراواني مي شود. اين پژوهش با هدف حذف نيترات از محلولهاي آبي با استفاده از ميان حفره سيليكايي -41 عامل دار شده با گروه آلي دي آميني (NH2-NH-MCM-41) انجام شد. ابتدا ميان حفره MCM-41 سنتز گرديد و به روش پيوند تكميلي با گروههاي آلي دي آميني عامل دار شد. براي شناسايي مواد سنتز شده، از آناليزهاي XRD، BET و FTIRاستفاده شد. نتايج به دست آمده از آزمايش هاي جذب نيترات در سيستم ناپيوسته جذبي، ميزان بالاي مقدار جذب و درصد حذف را نشان داد. ميزان بهينه pH برابر7، ميزان جاذب 5 گرم در ليتر و غلظت اوليه بهينه آنيون نيترات 110 ميلي گرم در ليتر محاسبه شد. تاثير زمان تماس جاذب با آنيون نيترات نشان داد كه بالاترين ميزان جذب در زمان 15 دقيقه است. مقدار جذب براي جاذب -NH-MCM-41 برابر 74/15 ميلي گرم در گرم به دست آمد و درصد حذف آنيون نيترات توسط اين جاذب نيز ميزان 75 درصد را نشان داد. همچنين داده هاي جذب تعادلي با استفاده از مدل هاي ايزوترمي لانگمير و فروندليچ بررسي و بيشينه ظرفيت جذب تعادلي معادل 8/29 ميلي گرم بر گرم برآورد گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد كه جاذب ميان حفره NH2-NH-MCM-41 مي تواند به عنوان جاذبي مناسب براي حذف آنيون هاي نيترات از محيط هاي آبي مورد استفاده قرار گيرد

  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...